Paradedagen, hvert bilde sin historie

Under årets parade ble det mange bilder. Bilder av ansikter, faner, plakater. Bak alle disse ansiktene, sjuler det seg historier. Plakaten under med jenta som bærer den kan være symbolet på frihet også for fremtidige generasjoner.Her er også noen flere bilder om frihet:

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star