Bilder med historier

Av mine tre siste bildet på Instagram fikk bildet under flest likes. Bilder vinner seg når vi kan knytte historier til dem og la fantasien få fritt spillerom. Dette bildet kan by på mange fortellinger. Har du en fortelling til bildet? Skriv den gjerne i kommentarfeltet.

IMG_0653

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star