Hommer og kanari på Ekeberg

Var en tur på Ekeberg i kveld da jeg hadde et lite ærend der oppe. Lekte meg litt med kameraet da også, ikke så mange naturbilder, men litt annet. Har bearbeidet i Lightroom.

Leave a Reply

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star